Khóa học trực tuyến

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

PRINCE2 Practitioner Certified (P2PC)

 • PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) là một phương pháp quản lý dự án được áp dụng rộng rãi trong các môi trường được kiểm soát.
 • Chứng chỉ P2PC chứng nhận người sở hữu hiểu rõ, áp dụng hiệu quả, và điều chỉnh phương pháp PRINCE2® theo từng dự án cụ thể.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp với học viên đã có Chứng chỉ P2FC.
 • Cấp độ của PRINCE2: Chứng chỉ P2FCP2PC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 18 Chương, 47 Videos, 18 Tài liệu hướng dẫn học, 588 Câu hỏi kiểm tra, và 584 Thuật ngữ chuyên môn.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 80 câu hỏi (theo tình huống – version 6th là 68 câu hỏi), thời gian thi 150′, được sử dụng sách, Pass – kết quả ≥ 55%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.

360 ngày

MSP Practitioner Certified (MSPPC)

 • MSP (Managing Successful Programmes) là một phương pháp quản lý các dự án/chương trình được áp dụng rộng rãi trên thế giới.
 • Chứng chỉ MSPPC trang bị kiến thức và chứng nhận cho người sở hữu nắm vững kiến thức cũng như kỹ năng của Bộ khung MSP và có thể áp dụng hiệu quả vào các Projects/Program thực tế.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp với học viên đã có Chứng chỉ MSPFC.
 • Cấp độ của MSP: Chứng chỉ MSPFCMSPPC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 19 Chương, 87 Videos, 19 Tài liệu hướng dẫn học, 175 Câu hỏi kiểm tra, 384 Thuật ngữ chuyên môn, và 02 Câu hỏi thực hành mô phỏng thực tế.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 58 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 150′, được sử dụng sách, Pass – kết quả ≥ 60%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.

60 ngày

Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 31 Videos, 176 thuật ngữ chuyên ngành, 67 câu hỏi kiểm tra, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo.): 140 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 180 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%,
 • Tỷ lệ Pass hiện hành: 93%.

180 ngày

Marketing Strategy Expert Certified (MSEC)

 • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 05 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên gia Chiến lược marketing.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ MSSC.
 • Cấp độ của MS: Chứng chỉ MSFCMSPCMSSCMSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 190 Videos, 06 tài liệu hướng dẫn học, 171 thuật ngữ chuyên ngành, 214 câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 180 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 240 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Marketing Research Expert Certified (MREC)

 • Phù hợp cho các đối tượng học viên có kinh nghiệm làm việc ≥ 05 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên gia Nghiên cứu Marketing.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ MRSC.
 • Cấp độ của MR: Chứng chỉ MRFC MRPCMRSCMREC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 109 Videos, 06 Tài liệu hướng dẫn học, 240 Thuật ngữ chuyên ngành, 52 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 180 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 240 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Digital Marketing Expert Certified (DMEC)

 • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 05 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên gia Digital Marketing.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ DMSC.
 • Cấp độ của DM: Chứng chỉ DMFCDMPCDMSCDMEC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 chương, 190 Videos, 07 Tài liệu hướng dẫn học, 218 Thuật ngữ chuyên môn, 174 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 180 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 240 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.