Kiến thức Quản lý dự án

Kiểm tra kiến thức QLDA

Bài kiểm tra với 50 câu hỏi ngẫu nhiên từ các vùng kiến thức và quy trình Quản lý dự…

Quản lý dự án

Expert Scrum Master Certified (ESMC-Zoom)

Chứng chỉ ESMC ™ trang bị và chứng nhận cho chủ sở hữu đủ kiến ​​thức để quản lý hiệu…

Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC-Zoom)

Chứng chỉ SSPOC ™ trang bị và chứng nhận cho những người có đủ kiến ​​thức và thực hành để…

Scaled Scrum Master Certified (SSMC-Zoom)

Chứng chỉ SSMC ™ trang bị và chứng nhận cho người có đủ kiến ​​thức và thực hành để quản…

Scaled Scrum Master Certified (SSMC-Zoom)

Chứng chỉ SSMC ™ trang bị và chứng nhận cho người có đủ kiến ​​thức và thực hành để quản…

Scrumstudy Agile Master Certified (SAMC™-Zoom)

Chứng chỉ SAMC ™ trang bị và chứng nhận cho người sở hữu kiến ​​thức sâu rộng và hiểu biết…

Scrum Product Owner Certified (SPOC™-Zoom)

Chứng chỉ SPOC ™ trang bị và chứng nhận cho người có đủ kiến ​​thức và thực hành để quản…

Scrum Master Certified (SMC™-Zoom)

Chứng chỉ SMC ™ trang bị và chứng nhận cho người có đủ kiến ​​thức và thực hành để đảm…

Scrum Developer Certified (SDC™-Zoom)

Chứng chỉ SDC ™ trang bị và chứng nhận người sở hữu có đủ kiến ​​thức về Scrum để thực…

Quản lý chất lượng - (Lean) 6Sigma

Lean Six Sigma Black Belt Certified (LSSBBC)

Chứng chỉ LSSBBC trang bị và chứng nhận những người nắm giữ đã nắm vững và thực hành tất cả…

Six Sigma Black Belt Certified (SSBBC)

Chứng chỉ SSBBC trang bị và chứng nhận cho những người nắm giữ kiến ​​thức toàn diện và các hoạt…

Lean Six Sigma Green Belt Certified (LSSGBC)

Thông tin đăng nhập LSSGBC trang bị và chứng nhận cho người có kiến ​​thức hiểu biết toàn diện về…

Six Sigma Green Belt Certified (SSGBC)

Chứng chỉ SSGBC trang bị và chứng nhận cho chủ sở hữu biết các Công cụ và Kỹ thuật hữu…

Sales&Marketing (E-learning)

Corporate Sales Expert Certified (CSEC)

Chứng chỉ CSEC chứng nhận rằng người có chứng chỉ có thể hướng dẫn các hoạt động như xây dựng…

Corporate Sales Specialist Certified (CSSC)

Chứng chỉ CSSC chứng nhận rằng chủ sở hữu có thể quản lý toàn bộ Quy trình bán hàng, chẳng…

Corporate Sales Professional Certified (CSPC)

Chứng chỉ CSPC trang bị và chứng nhận người sở hữu có thể đảm bảo thực hiện đúng và hiệu…

Web Analytics Professional Certified (WAPC)

Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia phân tích trang web chuyên nghiệp Khuyến khích những học…

Social Media Marketing Professional Certified (SMMPC)

Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia Tiếp thị Truyền thông Xã hội chuyên nghiệp Khuyến khích…

Search Marketing Professional Certified (SMPC)

Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia Tiếp thị Tìm kiếm chuyên nghiệp. Khuyến khích những học…

Search Engine Optimization Professional Certified (SEPC)

Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO) chuyên nghiệp…

Email Marketing Professional Certified (EMPC)

Phù hợp với những ai muốn trở thành Chuyên gia tiếp thị qua email chuyên nghiệp Khuyến khích những học…

Free Chứng chỉ quốc tế

Scrum Fundamentals Certified (SFC™)-Song ngữ

Chứng chỉ SFC ™ trang bị và chứng nhận cho người có kiến ​​thức và nguyên tắc cơ bản của…

Negotiation Associate Certified (NAC)

Chứng chỉ NA do Ngstudy, một Hội đồng Chứng chỉ Đàm phán Toàn cầu cấp, chứng nhận rằng những người…

Corporate Sales Fundamentals Certified (CSFC)

Chứng chỉ CSFC trang bị kiến ​​thức và chứng nhận cho người có chứng chỉ hiểu các khái niệm chính…

Digital Marketing Fundamental Certified (DMFC)

Chứng chỉ DMFC cung cấp kiến ​​thức và chứng nhận cho người sở hữu hiểu các khái niệm, Khung tiếp…

Marketing Research Fundamentals Certified (MRFC)

Chứng chỉ MRFC trang bị và chứng nhận cho người sở hữu hiểu các khái niệm chính về Nghiên cứu…

Marketing Strategy Fundamentals Certified (MSFC)

Chứng chỉ MSFC trang bị và chứng nhận cho người có chứng chỉ nắm được các khái niệm quan trọng…

Scrum Fundamentals Certified (SFC™)

Chứng chỉ SFC ™ trang bị và chứng nhận cho người có kiến ​​thức và nguyên tắc cơ bản của…

Six Sigma Yellow Belt Certified (SSYBC)

Chứng chỉ SSYBC trang bị cho chủ sở hữu kiến ​​thức và xác nhận rằng chủ sở hữu đã nắm…

Khóa học E-learning khác

Khóa học Certificate in Education (CE)

Thích hợp cho những ai muốn có kiến thức về giáo dục toàn cầu và / hoặc lấy Chứng chỉ…

Khóa học Risk Management (RM)

Quản lý Rủi ro (RM) là một kỹ năng rất cần thiết và có thể áp dụng cho nhiều loại…

Negotiation Professional Certified (NPC)

Chứng chỉ Chuyên gia Đàm phán, do Ngstudy, một Hội đồng Chứng chỉ Đàm phán Toàn cầu cấp, chứng nhận…