Kiến thức Quản lý dự án

Kiểm tra kiến thức QLDA

Bài kiểm tra với 50 câu hỏi ngẫu nhiên từ các vùng kiến thức và quy trình Quản lý dự…

Quản lý dự án

PRINCE2 Foundation + Practitioner Certified (P2FPC)

Chứng chỉ P2FPC bao gồm toàn bộ lợi ích và đối tượng học phù hợp của Chứng chỉ P2FC và…

MSP Practitioner Certified (MSPPC)

MSP (Managing Successful Programmes) là một phương pháp quản lý các dự án/chương trình được áp dụng rộng rãi trên…

MSP Foundation Certified (MSPFC)

MSP (Managing Successful Programmes) là một phương pháp quản lý các dự án/chương trình được áp dụng rộng rãi trên…

PRINCE2 Practitioner Certified (P2PC)

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) là một phương pháp quản lý dự án được áp dụng rộng rãi trong các…

PRINCE2 Foundation Certified (P2FC)

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) là một phương pháp quản lý dự án được áp dụng rộng rãi trong các…

Khóa học Scaled Scrum Product Owner (SSPO)

Khóa học SSPO trang bị đủ kiến thức và thực hành để quản lý hiệu quả các khía cạnh kinh…

Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)

Chứng chỉ SSPOC™ trang bị và chứng nhận người sở hữu đủ kiến thức và thực hành để quản lý…

Khóa học Scaled Scrum Master (SSM)

Khóa học SSM trang bị đủ kiến thức và thực hành để quản lý hiệu quả các Nhóm/Dự án/Program /Portfolio…

Quản lý chất lượng - (Lean) SixSigma

Khóa học Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB)

Khóa học LSSBB trang bị kiến thức và thực hành tất cả các Công cụ và Kỹ thuật của Six…

Lean Six Sigma Black Belt Certified (LSSBBC)

Chứng chỉ LSSBBC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu nắm vững và thực hành được tất…

Khóa học Six Sigma Black Belt (SSBB)

Khóa học SSBB trang bị kiến thức toàn diện và thực hành thực tế để quản lý các dự án…

Six Sigma Black Belt Certified (SSBBC)

Chứng chỉ SSBBC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu kiến thức toàn diện và thực hành…

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB)

Khóa học LSSGB trang bị kiến thức toàn diện về Lean và các Vùng cũng như các Công cụ và…

Lean Six Sigma Green Belt Certified (LSSGBC)

Chứng chỉ LSSGBC trang bị kiến thức và chứng nhận cho người sở hữu hiểu toàn diện về Lean và…

Khóa học Six Sigma Green Belt (SSGB)

Khóa học SSGBC trang bị kiến thức về các Công cụ và Kỹ thuật hữu ích khác nhau để cải…

Six Sigma Green Belt Certified (SSGBC)

Chứng chỉ SSGBC trang bị kiến thức và chứng nhận cho người sở hữu nắm rõ các Công cụ và…

Sales&Marketing

Corporate Sales Expert Certified (CSEC)

Chứng chỉ CSEC chứng nhận người sở hữu có thể hướng dẫn các hoạt động như xây dựng các mối…

Corporate Sales Specialist Certified (CSSC)

Chứng chỉ CSSC chứng nhận người sở hữu có thể quản lý quy trình Sales toàn diện, như hiểu được…

Corporate Sales Professional Certified (CSPC)

Chứng chỉ CSPC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu có khả năng đảm bảo tổ chức…

Web Analytics Professional Certified (WAPC)

Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Web Analytics chuyên nghiệp. Khuyến khích học viên…

Social Media Marketing Professional Certified (SMMPC)

Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Social Media Marketing chuyên nghiệp. Khuyến khích học…

Search Marketing Professional Certified (SMPC)

Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Search Marketing chuyên nghiệp. Khuyến khích học viên…

Search Engine Optimization Professional Certified (SEPC)

Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Search Engine Optimization (SEO) chuyên nghiệp. Khuyến khích…

Email Marketing Professional Certified (EMPC)

Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Email Marketing chuyên nghiệp. Khuyến khích học viên…

IT Service Management & COBIT 5

COBIT Foundation v5 Certified (COBIT5C)

COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology), một bộ khung về Quản lý bộ máy Công nghệ thông…

ITIL Intermediate CSI Certified (ITCSIC)

ITIL® Intermediate – Continual Service Improvement (CSI) là một trong 05 modules của  ITIL® Service Lifecycle. Chứng chỉ  ITCSIC chứng…

ITIL Intermediate SO Certified (ILSOC)

ITIL® Intermediate Service Operation (SO) là một trong 05 modules của  ITIL® Service Lifecycle. Chứng chỉ ILSOC chứng nhận người…

ITIL Foundation v4 Certified (ITF4C)

IT Infrastructure Library® (ITIL), một bộ khung về Quản lý dịch vụ IT được sử dụng rộng rãi nhất trên…

Free Chứng chỉ quốc tế

Negotiation Associate Certified (NAC)

Chứng chỉ Negotiation Associate do Ngstudy, một Hội đồng toàn cầu về các chứng chỉ Đàm phán, chứng nhận người…

Corporate Sales Fundamentals Certified (CSFC)

Chứng chỉ CSFC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu nắm được các khái niệm quan trọng…

Digital Marketing Fundamental Certified (DMFC)

Chứng chỉ DMFC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu nắm được các khái niệm, Bộ khung…

Marketing Research Fundamentals Certified (MRFC)

Chứng chỉ MRFC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu nắm được các khái niệm quan trọng…

Marketing Strategy Fundamentals Certified (MSFC)

Chứng chỉ MSFC trang bị và chứng nhận người sở hữu nắm được các khái niệm quan trọng của Chiến…

Scrum Fundamentals Certified (SFC™)

Chứng chỉ SFC™ trang bị và chứng nhận cho người sở hữu có kiến thức và nguyên tắc cơ bản…

Six Sigma Yellow Belt Certified (SSYBC)

Chứng chỉ SSYBC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu nắm được các kiến thức cơ bản…

Khóa học khác

Khóa học Certificate in Education (CE)

Phù hợp với các đối tượng mong muốn có kiến thức về giáo dục toàn cầu và/hoặc lấy Chứng chỉ…

Khóa học Risk Management (RM)

Quản lý rủi ro (RM) là một kỹ năng rất cần thiết và được áp dụng cho nhiều loại dự…

Khóa học Negotiation Professional (NP)

Khóa học Negotiation Professional cung cấp kiến thức được biên soạn dựa trên bộ khung NBOK™ Guide để Đàm phán…

Negotiation Professional Certified (NPC)

Chứng chỉ Negotiation Professional do Ngstudy, một Hội đồng toàn cầu về các chứng chỉ Đàm phán, chứng nhận người…