Kiến thức Quản lý dự án

Kiểm tra kiến thức QLDA

Bài kiểm tra với 50 câu hỏi ngẫu nhiên từ các vùng kiến thức và quy trình Quản lý dự…

Quản lý dự án

PRINCE2 Foundation + Practitioner Certified (P2FPC)

Chứng chỉ P2FPC bao gồm toàn bộ lợi ích và các chủ đề liên quan của Chứng chỉ P2FC và…

MSP Practitioner Certified (MSPPC)

MSP (Quản lý các chương trình thành công) là phương pháp quản lý các dự án / chương trình được…

MSP Foundation Certified (MSPFC)

MSP (Quản lý các chương trình thành công) là phương pháp quản lý các dự án / chương trình được…

PRINCE2 Practitioner Certified (P2PC)

PRINCE2 (Dự án trong môi trường được kiểm soát) là một phương pháp quản lý dự án được áp dụng…

PRINCE2 Foundation Certified (P2FC)

PRINCE2 (Dự án trong môi trường được kiểm soát) là một phương pháp quản lý dự án được áp dụng…

Khóa học Scaled Scrum Product Owner (SSPO)

Khóa học SSPO trang bị cho bạn đủ kiến ​​thức và thực hành để quản lý hiệu quả các khía…

Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)

Chứng chỉ SSPOC ™ trang bị và chứng nhận cho những người có đủ kiến ​​thức và thực hành để…

Khóa học Scaled Scrum Master (SSM)

Khóa học SSM trang bị cho bạn đủ kiến ​​thức và thực hành để quản lý hiệu quả Nhóm Scrum…

Quản lý chất lượng - (Lean) SixSigma

Khóa học Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB)

Khóa học LSSBB trang bị kiến ​​thức và thực hành về tất cả các Công cụ và Kỹ thuật Six…

Lean Six Sigma Black Belt Certified (LSSBBC)

Chứng chỉ LSSBBC trang bị và chứng nhận những người nắm giữ đã nắm vững và thực hành tất cả…

Khóa học Six Sigma Black Belt (SSBB)

Khóa học SSBB cung cấp kiến ​​thức toàn diện và thực hành thực tế để quản lý các dự án…

Six Sigma Black Belt Certified (SSBBC)

Chứng chỉ SSBBC trang bị và chứng nhận cho những người nắm giữ kiến ​​thức toàn diện và các hoạt…

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB)

Khóa học LSSGB cung cấp sự hiểu biết toàn diện về Lean và các Khu vực của nó cũng như…

Lean Six Sigma Green Belt Certified (LSSGBC)

Thông tin đăng nhập LSSGBC trang bị và chứng nhận cho người có kiến ​​thức hiểu biết toàn diện về…

Khóa học Six Sigma Green Belt (SSGB)

Khóa học SSGB trang bị cho bạn các Công cụ và Kỹ thuật hữu ích khác nhau để cải thiện…

Six Sigma Green Belt Certified (SSGBC)

Chứng chỉ SSGBC trang bị và chứng nhận cho chủ sở hữu biết các Công cụ và Kỹ thuật hữu…

Sales&Marketing

Corporate Sales Expert Certified (CSEC)

Chứng chỉ CSEC chứng nhận rằng người có chứng chỉ có thể hướng dẫn các hoạt động như xây dựng…

Corporate Sales Specialist Certified (CSSC)

Chứng chỉ CSSC chứng nhận rằng chủ sở hữu có thể quản lý toàn bộ Quy trình bán hàng, chẳng…

Corporate Sales Professional Certified (CSPC)

Chứng chỉ CSPC trang bị và chứng nhận người sở hữu có thể đảm bảo thực hiện đúng và hiệu…

Web Analytics Professional Certified (WAPC)

Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia phân tích trang web chuyên nghiệp. Khuyến khích những học…

Social Media Marketing Professional Certified (SMMPC)

Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia Tiếp thị Truyền thông Xã hội chuyên nghiệp. Khuyến khích…

Search Marketing Professional Certified (SMPC)

Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia Tiếp thị Tìm kiếm chuyên nghiệp. Khuyến khích những học…

Search Engine Optimization Professional Certified (SEPC)

Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO) chuyên nghiệp.…

Email Marketing Professional Certified (EMPC)

Phù hợp với những ai muốn trở thành Chuyên gia tiếp thị qua email chuyên nghiệp. Khuyến khích những học…

IT Service Management & COBIT 5

COBIT Foundation v5 Certified (COBIT5C)

COBIT 5 (Mục tiêu Kiểm soát đối với Công nghệ Thông tin và Liên quan), một khuôn khổ Quản lý…

ITIL Intermediate CSI Certified (ITCSIC)

ITIL® Trung gian – Cải tiến Dịch vụ Liên tục (CSI) là một trong 05 mô-đun của Vòng đời Dịch…

ITIL Intermediate SO Certified (ILSOC)

Hoạt động Dịch vụ Trung gian của ITIL® (SO) là một trong 05 mô-đun của Vòng đời Dịch vụ ITIL®.…

ITIL Foundation v4 Certified (ITF4C)

Thư viện Hạ tầng CNTT® (ITIL), khuôn khổ Quản lý Dịch vụ CNTT được sử dụng rộng rãi nhất trên…

Free Chứng chỉ quốc tế

Negotiation Associate Certified (NAC)

Chứng chỉ NA do Ngstudy, một Hội đồng Chứng chỉ Đàm phán Toàn cầu cấp, chứng nhận rằng những người…

Corporate Sales Fundamentals Certified (CSFC)

Chứng chỉ CSFC trang bị kiến ​​thức và chứng nhận cho người có chứng chỉ hiểu các khái niệm chính…

Digital Marketing Fundamental Certified (DMFC)

Chứng chỉ DMFC cung cấp kiến ​​thức và chứng nhận cho người sở hữu hiểu các khái niệm, Khung tiếp…

Marketing Research Fundamentals Certified (MRFC)

Chứng chỉ MRFC trang bị và chứng nhận cho người sở hữu hiểu các khái niệm chính về Nghiên cứu…

Marketing Strategy Fundamentals Certified (MSFC)

Chứng chỉ MSFC trang bị và chứng nhận cho người có chứng chỉ nắm được các khái niệm quan trọng…

Scrum Fundamentals Certified (SFC™)

Chứng chỉ SFC ™ trang bị và chứng nhận cho người có kiến ​​thức và nguyên tắc cơ bản của…

Six Sigma Yellow Belt Certified (SSYBC)

Chứng chỉ SSYBC trang bị cho chủ sở hữu kiến ​​thức và xác nhận rằng chủ sở hữu đã nắm…

Khóa học khác

Khóa học Certificate in Education (CE)

Thích hợp cho những ai muốn có kiến thức về giáo dục toàn cầu và / hoặc lấy Chứng chỉ…

Khóa học Risk Management (RM)

Quản lý Rủi ro (RM) là một kỹ năng rất cần thiết và có thể áp dụng cho nhiều loại…

Khóa học Professional Negotiation (NP)

Khóa học Chuyên gia Đàm phán cung cấp kiến thức được biên soạn dựa trên khung Hướng dẫn NBOK ™…

Negotiation Professional Certified (NPC)

Chứng chỉ Chuyên gia Đàm phán, do Ngstudy, một Hội đồng Chứng chỉ Đàm phán Toàn cầu cấp, chứng nhận…