Scrumstudy Agile Master Certified (SAMC™)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

13.200.000vnđ

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Agile Overview
2. Domains of Agile Practices
3. Lean Kanban Software Development
4. Scrum
5. Extreme Programming
6. Test-Driven Development
7. Dynamic Systems Development Methods
8. Crystal
9. Feature Driven Development
10. Comparison of Agile Methods
11. Best Fit Analysis and Blitz Planning

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.